உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

ATTACH YOUR STUDY MATERIALS WITHOUT E.MAIL LOGIN. OR SEND MATERIALS TO KALVISOLAI@YAHOO.COM


Wednesday, March 10, 2010

TAMIL NADU TRB MATERIALS AND QUESTION PAPERS

  STUDY MATERIALS
 1. TRB|TET|TNPSC|12 மாதங்களுக்கான சமீபத்திய நிகழ்வுகள் 2011 | 12 MONTHS Current Affairs-2011 
 2. TRB EDUCATION - TET PAPER I AND PAPER II - குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்தல் முறைகளும் | Child Development and Pedagogy 001-1000 - QUESTIONS 
 3. TRB PGT 2012 | KEY ANSWERS
 4. Recruitment of Post Graduate Assistants for the year 2011 - 12 - Publishing of Answer key for All Subject 
 5. Recruitment of Lecturer in Government Polytechnic Colleges - Publishing of Answer key for All Subject 
 6. Recruitment of Assistant Professor in Government Engineering Colleges - Publishing of Answer key for All Subject 
 7. TRB-PGT-2012-MATHS | KEY ANSWERS BY P.Manivannan M.Sc., B.Ed., M.Phil,P.G. Assistant in Maths,Govt. Boys Hr. Sec. School,Paramathi-637207, Namakkal DT
 8. TRB-PGT-2012-ZOOLOGY | KEY ANSWERS BY SARANALAYAM TRB & TET GUIDANCE CENTRE,Thasan Nagar,Poompatty,Tholasampatty P.O,Omalur Tk,Salem Dt
 9. TRB-PGT-2012-ENGLISH | KEY ANSWERS BY N.ARUNKUMAR,M.A.B.Ed,KADATHUR
 10. TRB-PGT-2012-CHEMISTRY | KEY ANSWERS BY BHARATHI STUDY CENTRE,MADURAI/TRICHY
 11. TRB-PGT-2012-COMMERCE | KEY ANSWERS BY BHARATHI STUDY CENTRE,MADURAI/TRICHY
 12. TRB-PGT-2012-BOTANY | KEY ANSWERS BY T.VENKATESH KUMAR,P.G.TEACHER IN BOTANY & NCC OFFICER,V.M.GOVT.HR.SEC.SCHOOL, PERIYAKULAM,THENI DT.
 13. TRB -PGT 2012 PHYSICS | KEY ANSWERS
 14. TRB | SYLLABUS
 15. TRB SYLLABUS FOR RECRUITMENT OF ASST PROF IN GOVT ENGINEERING COLLEGES.
 16. TRB SYLLABUS FOR RECRUITMENT OF LECTURERS IN GOVT POLYTECHNIC COLLEGES
 17. TRB PG SYLLABUS 2012 FOR ALL SUBJECTS
 18. TRB BT SYLLABUS 2012 FOR ALL SUBJECTS
 19. TRB | TAMIL QUESTION PAPERS | STUDY MATERIALS
 20. TRB PG 2001 TAMIL ORIGINAL QUESTION PAPER
 21. TRB PG 2002 TAMIL ORIGINAL QUESTION PAPER
 22. TRB-BT 2009-TAMIL-Q.P-WITH-KEY-ANSWERS
 23. TRB | ENGLISH | QUESTION PAPERS | STUDY MATERIALS
 24. TRB-BT 2009-ENGLISH-Q.P-WITH-KEY-ANSWERS
 25. TRB | MATHS QUESTION PAPERS | STUDY MATERIALS
 26. TRB-BT-2009-MATHS-Q.P-WITH-KEY-ANSWERS
 27. TRB | PHYSICS QUESTION PAPERS | STUDY MATERIALS
 28. TRB PHYSICS 100 QUES AND ANSWER BY D.Muthukumar, Ex.HOD of Physics, Rasipuram
 29. TRB PG PHYSICS STUDY MATERIAL BY D.Muthukumar, Ex.HOD of Physics, Rasipuram
 30. TRB PGT PHYSICS 2006-2007 QUESTION PAPER WITH ANSWER
 31. TRB-BT-2009-PHYSICS-Q.P-WITH-KEY-ANSWERS
 32. TRB | CHEMISTRY QUESTION PAPERS | STUDY MATERIALS
 33. TRB-CHEMISTRY IMPORTANT QUESTIONS WITH KEY ENGLISH MEDIUM 1
 34. TRB-CHEMISTRY IMPORTANT QUESTIONS WITH KEY ENGLISH MEDIUM 2
 35. TRB-BT-2009-CHEMISTRY-Q.P-WITH-KEY-ANSWERS
 36. TRB | COMMERCE QUESTION PAPERS | STUDY MATERIALS
 37. TRB PGT COMMERCE QUESTION PAPER 2003-2004 BY SALAUDEEN
 38. TRB | BOTANY QUESTION PAPERS | STUDY MATERIALS
 39. TRB-BT-2009-BOTANY-Q.P-WITH-KEY-ANSWERS
 40. TRB | ZOOLOGY QUESTION PAPERS | STUDY MATERIALS
 41. TRB-BT-2009-ZOOLOGY-Q.P-WITH-KEY-ANSWERS
 42. TRB | HISTORY QUESTION PAPERS | STUDY MATERIALS
 43. TRB-BT-2009-HISTORY-Q.P-WITH-KEY-ANSWERS
 44. TRB | GEOGRAPHY QUESTION PAPERS | STUDY MATERIALS
 45. TRB-BT-2009-GEOGRAPHY-Q.P-WITH-KEY-ANSWERS