உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

ATTACH YOUR STUDY MATERIALS WITHOUT E.MAIL LOGIN. OR SEND MATERIALS TO KALVISOLAI@YAHOO.COM


Saturday, March 6, 2010

Kalvisolai | Forms

  KALVISOLAI FORMS | WHAT'S NEW:
 1. IT FORM FOR THE YEAR 2013-2014 IN EXCEL FORMAT
 2.  VARIOUS FORMS RELATED TO TEACHERS TRANSFER(LPC,RELEIVING ORDER,TRANSFER APPLICATION etc)
 3. APPLICATION FOR SANCTIONING PART FINAL WITHDRAWLS FROM GPF: Kalvisolai forms PDF   Kalvisolai forms MS WORD
 4. A COMPLETE FORM SETUP FOR PASSPORT NOC WORD FILE | USED FONT - SunTommy
 5. IGNOU | MED |GENIUNENESS APPLICATION | WORD FILE
 6. IGNOU | MED | CONVOCATION FORM
 7. LPC FORM
 8. INCOME TAX CALCULATION AND PRINTABLE FORM 2012 FOR WOMEN
 9. INCOME TAX CALCULATION AND PRINTABLE FORM 2012 FOR MEN
 10. COMBINED APPLICATION FORM FOR GENERAL PROVIDENT FUND FINAL CLOSURE AND PENSION
 11. APPLICATION FOR SANCTIONING PART FINAL WITHDRAWLS FROM GENERAL PROVIDENT FUND SENT BY S.ELAVARASU P.G.TCHE)ULAGAPPAR.HR.SEC.SCHOOL.RAMACHANDRAPURAM,PUDUKKOTTAI
 12. CPS கணக்கு எண் பெற விண்ணப்பம்
 13. ஈட்டிய விடுப்பு ஒப்படைப்பு விண்ணப்பம்
 14. பள்ளிப் பணியில் இருந்து விடுவித்து அனுப்ப மாதிரி விண்ணப்பம்
 15. தகுதிகாண் பருவம் முடிக்க விண்ணப்பம் (PAGE MAKER FORMAT)
 16. ஆசிரியர்கள் மாறுதலுக்கான விண்ணப்பம் மற்றும் மனமொத்த மாறுதலுக்கான விண்ணப்பம்(EXCEL FORMAT)
 17. CERTIFICATE OF PHYSICAL FITNESS BY MEDICAL OFFICER.
 18. MEDICAL CERTIFICATE FOR LEAVE/EXTENSION OF LEAVE.
 19. MEDICAL CERTIFICATE OF FITNESS TO RETURN TO DUTY
 20. PERSONNEL INFORMATION FORMAT
 21. தற்செயல் விடுப்பு விண்ணப்பம்
 22. B.T TO PG PANEL APPLICATION-2011-12 WITH INTRUCTIONS (MS WORD DOC)
 23. INCOME TAX | FORM 16
 24. INCOME TAX | FORM 16 | CALCULATION EXCEL SHEET BY A.MEGANATHAN, BT,EAST THAVITTUPALAYAM,KARUR DT
 25. SELECTION GRADE FORMAT BY G.RAJAN, PGT,GHSS,SRINEDUNJRY, CUDDALORE DT.(FONT | BAAMINI)
 26. PASSPORT NOC APPLICATION
 27. BILL DRAWN FORMAT BY Rajan,PGT,GHSS,SRINEDUNJERY
 28. KALVISOLAI FORMS RELATED TO THE GOVT PRACTICAL EXAMS
 29. PLUS TWO PRACTICAL PADIVAM 1 AND 2
 30. PLUS TWO PRACTICAL PADIVAM 3
 31. PLUS TWO PRACTICAL PROFORMA A AND B
 32. PLUS TWO PRACTICAL EXAM ALL FORMS
 33. PLUS TWO PRACTICAL COVER HEAD
 34. KALVISOLAI FORMS RELATED TO THE GOVT THEORY EXAMS
 35. REMUNERATION TO VARIOUS EXAMS
 36. PLUS TWO THEORY EXAM L AND AMD FORMS
 37. PLUS TWO THEORY EXAM ALL FORMS - PASSWORD :JNU2007
 38. KALVISOLAI FORMS RELATED TO THE SCHOOLS/HEADMASTERS
 39. INCOME,NATVITY,COMMUNITY CERTIFICATE FORM (NEW)
 40. SSLC DECLARATION FORM
 41. PLUS TWO DECLARATION FORM
 42. SSLC EBS FORM
 43. PLUS TWO EBS FORM
 44. KALVISOLAI FORMS RELATED TO THE STUDENTS
 45. TAMIL NADU - HSC PRIVATE EXAM H TYPE APPLICATION
 46. TAMIL NADU - HSC PRIVATE EXAM HP TYPE APPLICATION
 47. TAMIL NADU POWER FINANCE APPLICATION FORM
 48. IGNOU M.ED TERM END EXAM APPLICATION
 49. KALVISOLAI FORMS RELATED TO THE MATRICULATION SCHOOLS
 50. SCIENCE MODEL QUESTION PAPER TAMIL MEDIUM POWER POINT PRESENTATION
 51. EXAMINATION APPLICATIONS
  HIGHER SECONDARY CERTIFICATE
  SECONDARY SCHOOL LEAVING CERTIFICATE
  MATRICULATION
  OTHER EXAMS
  OTHER APPLICATIONS

  RECOGNITION OF PRIVATE SCHOOLS
  Form I-Application for Permission
  Form II-Statement to be Submitted by Private Schools Existing at the Commencement of the Pondicherry School Education Act, 1987
  Form III-Application for Change in Constitution of Educational Agency
  Form IV-Applicatin for Approval for Transfer of the Management
  Form V-Application for Approval after Effecting Transfer of the Management
  Form VI-Statement to be Submitted by the Existing Minority Schools Before Commencement of the Education Act
  Form VII-Statement to be Submitted by Pondicherry Minority School Established After Commencement of the Act, 1987.
  Form VIII-Application for Recognition
  Form IX-Certificate of Recognition of a Private School
  Form X-Application for Reciving Grant-in -Aid
  Form XI-Statement of Schools Properties - Movable & Immovable
  Form XII-Application - Permission to Transfer, Mortage or Lease of Properties
  Form XIII-Financial Statement for the Year
  Appendix - I-List of Approved Items of Expenditure