உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.

Saturday, August 7, 2010

அறிவியல் தகவல்கள்

 வவ்வால்

சி​றிய வவ்வால்​க​ளால் பார்க்க முடி​யாது.​ அவற்​றிற்கு வெளிச்​ச​மும் அவ​சி​ய​மில்லை.​ அவை வாயாலோ,​​ மூக்​காலோ ஒரு​வித ஓசையை எழுப்​பு​கின்​றன.​ இதை "அல்ட்​ரா​சா​னிக் ஓசை' என்று சொல்​வார்​கள்.​ மனி​தர்​க​ளால் இந்த ஓசை​யைக் கேட்க முடி​யாது.​ இந்த ஓசை,​​ முன்​னால் உள்ள பொருட்​க​ளின் மீது பட்​டுத் திரும்பி வரும்.​ இப்​ப​டித் திரும்பி வரும் எதி​ரொ​லி​யின் தன்​மை​யைப் புரிந்​து​கொண்டு,​​ இந்​தப் பொருட்​க​ளின் பரு​ம​னை​யும்,​​ வடி​வத்​தை​யும்,​​ அது இருக்​கின்ற தூரத்​தை​யும்,​​ அதன் அசை​வை​யும் வவ்வால்கள் தெரிந்​து​கொள்​ளும்.​ ​

வ​ளர்ந்த பெரிய வவ்வால்​கள் பார்​வைத் திற​னைப் பயன்​ப​டுத்​தி​தான் இரவு நேரங்​க​ளில் பறக்​கின்​றன.​ வவ்வால்​கள் பொது​வாக பழங்​க​ளையே விரும்பி உண்​ணும்.​ வெளி​நா​டு​க​ளில்,​​ மற்ற பாலூட்​டி​க​ளின் உதி​ரத்​தைக் குடிக்​கின்ற வவ்வால்​க​ளும் உண்டு.​
சிப்பிக்குள் முத்து
கட​லின் அடி​யில் வாழ்​கின்ற ஒரு வகை சிப்​பி​கள்​தான் முத்​துக்​களை உண்​டாக்​கு​கின்​றன.​ நன்​நீ​ரில் வாழ்​கின்ற சில சிப்​பி​க​ளி​லும் எப்​போ​தா​வது ​ முத்​துக்​கள் இருக்​கும்.​ முத்​துச் சிப்​பி​யின் ஓடு,​​ இரு பட​லங்​கள் உடை​ய​தா​க​வும்,​ உறு​தி​யா​ன​தா​க​வும் இருக்​கும்.​ அதன் உள்ளே இருப்​பது அதி மென்​மை​யான உடற்​ப​குதி.​ இந்த மென்​மை​யான உடற்​ப​கு​தி​யைக் காப்​ப​தற்​கா​கத்​தான் கடி​ன​மான மேலோடு இருக்​கி​றது.​ உடற்​ப​கு​தியை மூடு​கிற,​​ வெளிப்​பு​றத்​தில் உள்ள சவ்வை "மான்​டில்' என்று குறிப்​பி​டு​வார்​கள்.​ இந்த மான்​டி​லுக்​கும்,​​ மேலோட்​டிற்​கும் இடை​யில் எதிர்​பா​ரா​த​வி​த​மாக ஏதா​வது மணல் துகளோ,​​ மற்ற ஒட்​டுண்​ணி​களோ எப்​போ​தா​வது புகுந்​து​வி​டும்.​ இது​போன்று வெளியி​லி​ருந்து உள்ளே நுழை​யும் பொருள் சிப்​பி​யின் உட​லில் ஒரு வித​மான உறுத்​தலை  உண்​டாக்​கும்.​ இப்​படி உறுத்​தலை ஏற்​ப​டுத்​தித் தொல்லை தரும் பொருளை வெளி​யேற்ற முடி​யா​மல் போகும்​போது,​​ அப்​பொ​ரு​ளி​னால் ஏற்​ப​டும் தொல்​லை​யைத் தவிர்ப்​ப​தற்கு சிப்பி ஒரு செய​லைச் செய்​யும்.​
மான்​டில் என்று சொல்​லப்​ப​டும் இப்​ப​ட​லத்​தின் ஓரத்​தில் கொஞ்​சம் செல்​கள் இருக்​கின்​றன.​ அவற்றி​லி​ருந்து கால்​சி​யம் கார்​ப​னேட்​டின் ஒரு​வித நீர்​மப் பொருள் தோன்​றும்.​ இந்தத் திர​வம் உள்ளே நுழைந்த பொருளை மூடும்.​ மீண்​டும் மீண்​டும் இந்த திர​வம் உரு​வாக்​கப்​பட்டு அது அந்​தப் பொரு​ளின் மீது படிந்​த​ப​டி​யி​ருக்​கும்.​ இப்​ப​டிப் படிந்​தவை கெட்​டிப்​பட்​டுத்​தான் முத்​தாக மாறு​கி​றது.​ ​

சிப்​பி​கள் கட​லின் அடி​யில் உள்ள பாறை​க​ளில் ஒட்​டிக்​கொண்​டு​தான் இருக்​கும்.​ முத்​தெ​டுப்​ப​வர்​கள் இவற்​றைப் பெயர்த்​தெ​டுத்து மேலே கொண்டு வரு​வார்​கள்.​ இவர்​கள் கொண்டு வரு​கின்ற எல்லா சிப்​பி​க​ளி​லும் முத்​துக்​கள் இருக்​காது.​ ஒரு சில​வற்​றில்​தான் முத்​துக்​கள் இருக்​கும்.​ ​

மு​தன் முத​லாக முத்து விவ​சா​யத்​தைத் தொடங்​கி​யது ஜப்​பா​னி​யர்​கள்​தான்.​ முத்​துச் சிப்​பி​க​ளால் கட​லின் அடி​யில் வாழ முடி​யாத சூழ்​நிலை ஏற்​ப​டும்​போது,​​ சிப்​பி​க​ளைப் பொறுக்​கி​யெ​டுத்து பரி​சோ​த​னைச்​சா​லை​யில் வளர்ப்​பார்​கள்.​ பிறகு சிப்​பி​க​ளின் உடற்பகு​தியை லேசா​கக் கீறி,​​ உறுத்​தும் பொருளை உள்ளே செலுத்​து​கி​றார்​கள்.​ பிறகு அவற்​றைக் கூடை​க​ளில் இட்டு கட​லில் வளர்க்​கி​றார்​கள்.​ இரண்டு மூன்று வரு​டங்​க​ளுக்​குப் பிறகு இந்​தச் சிப்​பி​களை எடுத்​துத் திறந்து பார்த்​தால் நன்கு முதிர்ந்த முத்​துக்​கள் கிடைக்​கும்.​ இது​தான் முத்து விவ​சா​யம்.​

முத்​துக்​கள் பல நிறங்​க​ளில் உள்​ளன.​ வெள்ளை,​​ இளஞ்​சி​வப்பு,​​ பழுப்பு நிறம்,​​ நீலம்,​​ மஞ்​சள்,​​ பச்சை,​​ கருப்பு முத​லான நிறங்​க​ளில் முத்​துக்​கள் கிடைக்​கின்​றன.​ முத்​துச் சிப்​பி​யின் உணவு,​​ அது வாழ்​கின்ற தண்​ணீ​ரின் வெப்​பம் முத​லான அம்​சங்​கள் இந்த நிற வித்​தி​யா​சங்​க​ளுக்​குக் கார​ணங்​க​ளாக அமை​கின்​றன.​ அது​போல முத்​துக்​கள் எல்​லாம் உருண்டை வடி​வில்​தான் இருக்​கும் என்​றில்லை.​ நீள உருண்டை வடி​வி​லும்,​​ சது​ர​வ​டி​வி​லும் முத்​துக்​கள் உரு​வா​கும்.​ உருண்டை வடி​வான முத்​துக்​க​ளுக்​குத்​தான் விலை அதி​கம்.​
 ஒட்​ட​கம்.​


உட​லிலி​ருந்து தண்​ணீர் அதிகம் வெளியேறுவதை தவிர்ப்​ப​தற்​கான அமைப்​பு​கள் ஒட்​ட​கத்​தின் உட​லில் உண்டு.​ மனித உட​லின் வெப்​ப​நிலை,​​ வியர்​வை​யின் கார​ண​மாக சீராக வைக்​கப்​ப​டு​கி​றது.​ பாலை​வ​னத்​தில் வெப்​பம் அதி​க​ரிப்​ப​தற்​குத் தகுந்​த​படி தன் உட​லின் வெப்​ப​நி​லையை அதி​க​ரிப்​ப​தற்கு ஒட்​ட​கத்​தால் முடி​யும்.​ அது 41 டிகிரி செல்​சி​யஸ் வரை இப்​படி அதி​க​ரிக்​கும்.​ அந்த வெப்ப அள​வில் ஒட்​ட​கத்​திற்கு வியர்வை வராது.​ மனி​தர்​க​ளுக்கு வியர்​வை​யின் மூல​மாக ஏற்​ப​டு​கின்ற நீரி​ழப்​பு​போல ஒட்​ட​கத்​திற்கு ஏற்​ப​டாது.​ நீரி​ழப்பு ஏற்​பட்​டா​லும், அதை ஏற்​றுக் கொள்​ளும் திறன் அதற்கு உண்டு.​

சா​தா​ரண பாலூட்டிகளின் உட​லில் உள்ள நீர​ள​வில் 20 சத​வீ​தம் இழப்​பா​னால்,​​ பிறகு அந்த உயி​ரி​னத்​தால் வாழ முடி​யாது.​ ஒட்​ட​கங்​க​ளால் 40 சத​வீ​தம் நீரி​ழப்​பைக் கூட தாங்​கிக் கொள்ள முடி​யும்.​ ஒட்​ட​கங்​க​ளின் ரத்​தத்​தில் உள்ள சிவப்பு ரத்த அணுக்​க​ளின் பிரத்​தி​யே​கத் தன்​மை​யால்​தான் இந்​த​ளவு நீரி​ழப்பை அது தாங்​கிக் கொள்​கி​றது.​ தவிர,​​ தண்​ணீர் கிடைக்​கும் போது அது மிக மிக அதி​க​மாக தண்​ணீர் குடிக்​கும்.​ ஒட்​ட​கத்​தைப் போன்ற அசை​போ​டும் எல்​லாப் பிரா​ணி​க​ளுக்​கும் வயிற்​றில் நான்கு அறை​கள் இருக்​கும்.​ இந்த நான்கு அறை​க​ளில் முத​லா​வ​தில் உண​வு​டன் கலந்த நிறை​யத் தண்​ணீர் இருக்​கும்.​ இதைத் தவிர,​​ தண்​ணீரை மட்​டுமே சேக​ரித்து வைக்​கும் அமைப்பு எது​வும் ஒட்​ட​கத்​தின் உட​லில் இல்லை.​ அதன் திமி​லில் தண்​ணீர் அல்ல,​​ கொழுப்​பு​தான் சேக​ரித்து வைக்​கப்​பட்​டி​ருக்​கி​றது.​ உணவு கிடைக்​காதபோது ஒட்​ட​கத்​தின் உடல் இந்​தக் கொழுப்பை உப​யோ​கப்​ப​டுத்​திக் கொள்​ளும்.​

மூச்​சுக் காற்​றின் மூல​மாக நீரா​வி​யின் வடி​வில்,​​ நீர் இழப்​பா​வ​தற்​கான வாய்ப்பு இருக்​கி​றது.​ இந்த இழப்​பைக் குறைப்​ப​தற்கு ஒட்​ட​கத்​திற்கு ஒரு பிரத்​தி​யேக அமைப்பு இருக்​கி​றது.​ அதன் மூக்​கிற்​குள்,​​ காகி​தச் சுருள் போல சுருண்டு கிடக்​கிற ஒரு அமைப்​பு​தான் இது.​ தண்​ணீரை உறிஞ்​சும் திறன் உள்ள மெல்​லிய ஒரு பட​லத்​தால் இந்​தப் பாகம் மூடப்பட்டிருக்கும். நீராவி கலந்த வெப்​ப​மான காற்றை வெளியே விடும் போது,​​ அதி​லுள்ள நீராவி முழு​வ​தை​யும் இந்த பட​லப் பகுதி உறிஞ்​சிக் கொள்​ளும்.​ இப்​படி சாதா​ரண பாலூட்டிகளில் சுவா​சம் மூல​மாக இழப்​பா​கிற நீர்ச்​சத்​தில் 70 சத​வீ​தம் வரை தவிர்க்க ஒட்​ட​கங்​க​ளால் முடி​யும்.​ இதன் உடலி​லி​ருந்து சிறு​நீராக வெளி​யே​று​கிற நீரின் அள​வும் மிகக் குறை​வு​தான்.​ இது​போன்ற கார​ணங்​க​ளால்​தான்,​​ ஒட்​ட​கம் பாலை​வ​னத்​தில் வாழக்​கூ​டிய தகுதி பெற்​றி​ருக்​கி​றது.​
உடலின் வெப்பநிலை சீராகப் பராமரிக்கப்படுவது எப்படி?
தவளை, பாம்பு போன்றவை குளிர் ரத்தப் பிராணிகளாகும். மனிதன் உள்ளிட்ட பாலூட்டிகள் வெப்ப ரத்தப் பிராணிகள். இரண்டிற்கும் இடையே என்ன வித்தியாசம்? குளிர் ரத்தமாகவோ, வெப்ப ரத்தமாகவோ இருப்பதால் என்ன பயன்?

குளிர் ரத்தப் பிராணிகளின் உடல் வெப்ப நிலை, எப்போதும் ஒரே நிலையில்தான் இருக்கும்.

சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாறாது. அதாவது, அவற்றின் உடலால் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தகவமைத்துக் கொள்ள முடியாது.

இதன் காரணமாக பாம்பு, தவளை போன்றவற்றின் உடல் மிகவும் குளிர்ந்து விடும்போது, உடல் வெப்பத்தை அதிகரித்துக் கொண்டு உயிர் வாழ அவை வெயிலில் காய்வது உண்டு. அப்படிச் செய்யவில்லை என்றால், ஒரு நிலைக்குமேல் அவற்றால் உயிர்வாழ முடியாது.

ஆனால், நமது வெப்பச் சமநிலையை நம் மூளை பராமரிக்கிறது. நம் மூளையில் உள்ள ஹைபோதாலமஸ் எனும் ஒரு பகுதி, ஒரு இயற்கை இயந்திரத்தைப்போல இந்தப் பராமரிப்பு வேலையைச் செய்கிறது.

ஹைபோதாலமஸ் பகுதிக்குள் பாய்ந்து செல்லும் ரத்தத்தின் வெப்பநிலையை வைத்தும், வெப்பத்தை நன்கு உணர்ந்துகொள்ளும் தன்மை கொண்ட, தோலின் கீழே முடிவடையும் நரம்புகள் அனுப்பும் தகவல்களின் அடிப்படையிலும்தான் ஹைபோதாலமஸ் செயல்படுகிறது.

வழக்கமான வெப்பநிலையைவிட, உடல் வெப்பநிலை அதிகரித்தால் ஹைபோதாலமஸின் ஒரு பகுதியும், உடல் வெப்பநிலை குறைந்தால் ஹைபோதாலமஸின் மற்றொரு பகுதியும் அவற்றைச் சரியாக உணர்ந்துகொண்டு செயல்படும் வகையில் மூளை அமைந்துள்ளது.

உடலின் வெப்பநிலை தேவையைவிட அதிகரித்தால், வியர்வை மூலம் வெப்பம் வெளியேற்றப்படும்.

அதேநேரம் சுற்றுப்புறம் குளிராக இருந்தால், உடல் மாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாக கூடுதல் வெப்பநிலை உருவாக்கப்படும். நடுக்கம்போன்ற தசைச் செயல்பாடுகளும் உருவாக்கப்படும்.

உடல் செயல்பாடுகளின் ஒரு பகுதியான அனிச்சைச் செயல்பாடுகள், நரம்புப் பாதைகளில் ஏற்படுத்தும் மாற்றத்தின் மூலம் உடலின் வெப்பநிலை பராமரிக்கப்படுகிறது.

கடுமையான வெப்பநிலையை தாங்கிக்கொள்ள முடியாமல், உடலில் உள்ள நீர் பெருமளவு வெளியேற நேர்ந்தால், "சன் ஸ்ட்ரோக்' எனப்படும் வெப்பத்தாக்கு காரணமாக உயிரிழக்கும் அபாயமும் ஏற்படும். இதுபோன்ற ஆபத்துக்களை ஹைபோதாலமஸ்

வெüவால்​கள் பாலூட்​டும் இனத்​தைச் சேர்ந்​தவை.​ அதன் பின் கால்​கள் மிக​வும் பல​வீன​மா​னவை.​ அத​னால் தரை​யில் நிற்​ப​தற்கோ,​​ நடப்​ப​தற்கோ வெüவால்​க​ளால் முடி​யாது.​ தரை​யில் ஊர்ந்து செல்​வ​தற்​கும்,​​ மரத்​தில் ஏற​வும்​தான் அவற்​றால் முடி​யும்.​ பறப்​பதே அவற்​றிற்கு மிக​வும் சுல​ப​மா​னது.​ வெüவால்​க​ளின் இரண்டு முன்​கால்​க​ளி​லும் நீண்ட விரல்​கள் இருக்​கின்​றன.​ இந்த விரல்​க​ளுக்கு இடை​யில் சவ்​வு​போன்ற பகுதி உண்டு.​ இந்த சவ்​வுப் பட​லத்தை சிற​கு​போல விரித்​து​தான் அவை பறக்​கின்​றன.​

No comments:

Post a Comment

கல்விச் சோலை நண்பர்களே ! வணக்கம் உங்கள் வருகைக்கு நன்றிகள். உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள் . உங்களின் வாழ்த்துக்களே கல்விச்சோலையின் வளர்ச்சி.